ความเป็นมาของสถาบัน

      โรงเรียนอัมรินทร์ภาษาและคอมพิวเตอร์ถูกก่อตั้งขึ้นโดย
หม่อมหลวง วิจิตอัจฉรา(ลดาวัลย์) สรรพกิจจำนง เมื่อปี พ.ศ.2532
      เนื่องจากตอนนั้นลูกสาว ของท่านกำลังศึกษาชั้น ม.2 โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ท่านต้องการให้ลูกสาว
(ชวัลลักษณ์ สรรพกิจจำนง)ไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่านมีความคิดว่า ทั้งท่านและผู้เป็นบิดา นาย สุรพงษ์ สรรพกิจจำนง ต่างจบวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of Philipines และ มีอาชีพวิศวกรโยธา ดังนั้นท่านสามารถให้ความรู้ได้ทั้ง วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ท่านเลยได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมา โดยนักเรียนรุ่นแรกของเรา
มี 5 คน ในสมัยนั้นยังมีการสอบเทียบอยู่ ทุกคน Entrance ติด ม.5 ได้วิศวะจุฬา นิติธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อีกคนหนึ่งไปเรียนต่อต่างประเทศ เป็นความภูมิใจของท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างอนาคตให้กับลูก และ เพื่อนๆของลูก ท่านจึงตัดสินใจเปิดโรงเรียนเรื่อยมา

ประโยชน์ของการเรียนเดี่ยวหรือกลุ่มย่อย

-   ทำให้เด็กมีสมาธิอยู่กับบทเรียนมากกว่าห้องใหญ่ที่มีนักเรียนเยอะ
    เพราะอาจารย์ นั่งอยู่ตรงหน้า เล่นไม่ได้
-   นักเรียนไม่อายเวลาถาม
-   นักเรียนสามารถเอาหนังสือที่โรงเรียนมาเรียนได้ ซึ่งตรงกับความ
    ต้องการของนักเรียนมากที่สุด
-   เมื่ออาจารย์ผู้สอนพิเศษสังเกตุปฏิกิริยาของนักเรียนว่าไม่เข้าใจก็จะ
    อธิบายเสริม หรือ หาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในจุดนั้นๆให้ทันที
-   เมื่อนักเรียนและเข้าใจอยากลึกซึ้ง นักเรียนจะไปเก่งในห้องที่โรงเรียน
    จะเกิดเป็นความภูมิใจและรักในวิชานั้นๆมากขึ้น และ จะมีผลต่อการ
    เลือกสายการเขียนหรือวิชาชีพ เช่น วิชาเลข วิทยาศาสตร์ หรือ
    ภาษาอังกฤษ